تاریخ شروع

02:00

پنجشنبه - 1400/07/01

تاریخ پایان

05:00

پنجشنبه - 1401/05/20

آدرس

تهران بلوار مرزداران ابتدای خیابان پورجعفری شماره 50/1